Saturday, June 07, 2008

हाउ लीदेर्स मार्केट लीदेर्शिप

रेविएव ऑफ़ “तलक एन’टी चेअप…आईटी’स प्रिसलेस?” बी एइलीन म्क्दार्घ

एइलीन म्क्दार्घ ओब्सेर्वेस ठाट कोम्पनिएस् अरे मोरे सुच्सस्स्फुल व्हें इट्स एम्प्लोयीस फील इन्तेर्कोन्नेक्टेद. व्हें लीदेर्स एंड सुबोर्दिनातेस बेत्टर इन्तेराक्ट सो गोअल्स अरे प्रोपेर्ली उन्देर्स्तूद एंड फीडबैक इस कांसिदेरेड एंड अदोप्तेद व्हें अप्प्रोप्रिअते, कंपनी फंक्शन्स इम्प्रोवे. प्लुस, एम्प्लोयीस फील मोरे इन्वोल्वेद इन ठिर वर्क, एंड थिस कैन बे इन्तेन्सिफ़िएद् व्हें थे रेसिवे दिरेक्ट पोसितिवे फीडबैक फ्रॉम सुपेरिओर्स.

कोम्पनिएस् ओफ्तें वर्क बेत्टर व्हें ठिर मीटिंग्स अल्लो फॉर कान्दिद दिस्कुस्सिओंस एंड फोकस ओं हाउ देसिरेड रेसुल्ट्स शौल्ड बे अचिएवेद. शे वार्न्स ठाट तू मानी कंपनी मीटिंग्स अरे बोरिंग प्रेसेंताशन्स ऑफ़ डाटा टो एकाच ठाट मेक्स मानी फील थे अरे वास्तिंग ठिर टीम पर्तिसिपतिंग. एम्प्लोयीस शौल्ड फील एन्गागेद इन ठिर वर्क. दिस्कोंनेक्टेद एम्प्लोयीस तेंद टो पेर्फोर्म लेस एफ़्फ़िकिएन्त्ल्य्, व्हें कैन सेरिऔस्ल्य् एफ्फेक्ट कस्तोमेर रेलाशंस व्हो दिरेक्ट्ली डील विथ ठेस इनेफ़्फ़िकिएन्त् एम्प्लोयीस.

गूढ़ लीदेर्स नीद टो लीर्ण हाउ टो उसे naïve लिस्तेनिंग, व्हिच इस थे अबिलिटी टो हेअर सोमेथिंग विथौत शोविंग अन ओपिनिओं ओं वहत इस बीइंग सैद, एवें इफ थे लिस्तेनेर अल्रेअद्य हस अन ओपिनिओं. तेरे इस ओफ्तें अ नीद टो लेट ओठेर्स गेट ठिर विएव्पोइन्त्स् अक्रोस एंड अल्लो फॉर नेसस्सरी फीडबैक. गूढ़ लीदेर्स ओफ्तें उसे स्टोरी तेल्लिंग एफ्फेक्टिवेली, अस लिस्तेनेर्स गेनेराल्ली लिस्तें बेत्टर एंड कोम्प्रेहेंद स्टोरी अनालोगिएस बेत्टर थान थे दो अ स्पीकर प्रेसेंतिंग एन्द्लेस फक्ट्स एंड डाटा. शे अल्सो रेकोम्मेंड्स ठाट गूढ़ लीदेर्स सीक टो एन्कोउरागे पीपुल बी तेल्लिंग थेम वहत थे अरे सुप्पोसेद टो दो इन्स्टाद ऑफ़ कांसन्त्रतिंग ओं तेल्लिंग वहत थे शौल्दं’टी दो.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home